co2

Ozadje in cilji

V zadnjih letih so se v Sloveniji razvile različne praktične rešitve, ki stremijo k blaženju učinkov podnebnih sprememb in k prilagajanju nanje ter k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja in so že izkazale svoj potencial za prispevanje h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. Te dobre prakse so uspešne in nekatere tudi mednarodno priznane, zato je pomembno, da ne ostanejo anonimne. V njih so vgrajene dragocene izkušnje in lahko predstavljajo navdih za nadaljnje širjenje in prenos v druga okolja po Sloveniji.

Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse prinaša promocijo dobrih praks, razširjanje znanja in spodbudo za spremembe. Uspešne zgodbe navdihujejo in prepričajo, da so korenite spremembe na poti v nizkoogljično družbo ne le možne, temveč prinašajo tudi vrsto sinergijskih učinkov: ustvarjajo prihranke in nova zelena delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi, prinašajo priložnosti za zmanjševanje javnofinančnih stroškov oziroma povečanje prihodkov, zvišujejo kakovost bivanja in navdihujejo.

V letih 2011 – 2015 je Umanotera izbrala in javnosti predstavila 92 dobrih praks, ki so bile izbrane v okviru projektov Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, Spodbujamo zelena delovna mesta in Skladnost politik – pogoj za doseganje ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja ter predstavljene v katalogih (Katalog 2012, Katalog 2013, Katalog 2014, Katalog 2015), na spletnih straneh www.slovenija-co2.si in www.zelenadelovnamesta.si ter v kratkih animiranih filmih. Na podlagi izvedenih predstavitev so bila oblikovana tudi priporočila odločevalcem za nadaljnje širjenje in uporabo dobrih praks.

Projekt se nadaljuje tudi v letih 2015 - 2016: najprej z evidentiranjem obstoječih dobrih praks v Sloveniji. Iščemo dobre prakse na naslednjih prednostnih področjih: (1) energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije ter energetska prenova stavb, (2) trajnostno gospodarjenje z gozdovi, predelava lesa v obrti in industriji, les kot gradbeni material in oskrba z lesnimi gorivi, (3) ekološko kmetijstvo, (4) trajnostni razvoj podeželja, trajnostne občine (5) trajnostna mobilnost, (6) trajnostna proizvodnja in potrošnja, (7) prilagajanje na podnebne spremembe.

Od novembra 2015 do avgusta 2016 bodo sledile podrobnejše predstavitve na spletu in družabnih omrežjih. Ciljne skupine projekta so podjetja, občine in mladi. V zaključni fazi bo pripravljena celovita evalvacija.


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.