co2

Trajnostni razvoj podeželja in občin

Naravni viri za trajnostni razvoj slovenskega podeželja so bogati: gozd, rodovitna prst, obnovljivi viri energije, lepota in pestrost naravne in kulturne krajine, vodni viri. Skupaj z znanjem, kreativnostjo in inovativnostjo ljudi predstavljajo osnovo za razvoj decentraliziranega nizkoogljičnega gospodarstva. Trajnostni razvoj slovenskega podeželja ni pomemben samo za revitalizacijo podeželja, ampak z regionalno uravnoteženim razvojnim zagonom prinaša višjo kakovost življenja ter konkurenčnost gospodarstva na državni ravni ter ohranja strateško pomembno poseljenost državnega ozemlja. Poleg podnebnih sprememb in drugih pritiskov na okolje naslavlja tudi pereči problem brezposelnosti.

Lokalne skupnosti igrajo pomembno vlogo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Elektrika in ogrevanje za občinske zgradbe, občinski vozni park in ulična razsvetljava so področja, kjer imajo občine popoln nadzor in lahko samostojno uvajajo ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in uporabo energije iz obnovljivih virov. Razpolagajo tudi z vzvodi za spodbujanje zelenega turizma in gozdno-lesne verige ter oskrbe z lokalno ekološko pridelano hrano. Številne občine pri tem delajo velike korake, saj prepoznavajo sinergijske koristi ustvarjenih javnofinančnih prihrankov, poslovnih priložnosti in kakovostnih delovnih mest, povečane samooskrbnosti in izboljšanega življenjskega standarda občanov.

V Sloveniji število in prepoznavnost občin s celovito trajnostno razvojno strategijo ter dobrih praks trajnostnega razvoja podeželja naraščata. K temu so pripomogle njihove predstavitve v okviru projektov Slovenija znižuje CO2 in Spodbujamo zelena delovna mesta, promocije so deležne tudi v medijskih kampanjah. Zelo aktivno je pri promociji trajnostno naravnanih občin tudi združenje Skupnost občin Slovenije. 

Najpogostejša ozka grla za še hitrejše širjenje nizkoogljičnih dobrih praks so razdrobljenost in finančna podhranjenost majhnih občin, nespodbudno podjetniško okolje ter pomanjkanje strokovnih znanj. Pričujoči projekt zato promovira dobre prakse preseganja teh ovir. Posebna pozornost je namenjena dobrim praksam, ki prinašajo sinergijske okoljske, gospodarske in družbene učinke ter predstavljajo tehnološke in družbene inovacije.


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.