co2

Zelena shema slovenskega turizma

Zelena shemaSlovenija se je s sprejetjem Strategije razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016 jasno zavezala k trajnostnemu razvoju turizma. Ta koncept razvoja so kot pravega prepoznala številni turistični ponudniki, destinacije in regije. Vendar pa analiza stanja pokaže, da je število okoljsko certificiranih ponudnikov za aktivnejše trženje zelene ponudbe premajhno. Prav tako manjka sistem, ki bi na nacionalni ravni povezal prizadevanja za ozelenitev turistične dejavnosti, jih pospešil in deležnikom v procesu nudil potrebno podporo.

Zato je nacionalna turistična organizacija pristopila k pripravi Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST) - certifikacijske sheme, ki v okviru znamke SLOVENIA GREEN (1) združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, (2) destinacijam in ponudnikom nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, (3) skozi znamko SLOVENIA GREEN pa to zeleno delovanje tudi promovira.

Namen sheme je ponuditi praktično, učinkovito in preprosto orodje za uvajanje in pospešitev uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem. V shemo so vgrajeni vsi trije stebri trajnostnega razvoja: okoljski, družbeni in gospodarski. ZSST destinacijam in turističnim ponudnikom poleg slike stanja ponudi vsa potrebna orodja in pomoč na poti uvajanja in izboljševanja trajnostnega delovanja. Zasnovana je na globalno sprejetih indikatorjih trajnostnega managementa na ravni destinacij ter na obstoječih uveljavljenih mednarodnih certifikacijskih znakih za turistične ponudnike. Na ta način omogoča primerjavo članov z destinacijami oziroma ponudniki po svetu. ZSST predstavlja tudi pomembno promocijsko orodje za izpostavitev tistih destinacij in ponudnikov, ki delujejo po trajnostnih načelih.

ZSST turistične destinacije spodbuja k učinkoviti rabi energije in vode, trajnostni mobilnosti, ozelenitvi turističnih nastanitev, zelenemu naročanju ter prilagajanju na podnebne spremembe. Gre za celostno shemo, ki v lokalnem okolju spodbuja povezovanje deležnikov v javnem in zasebnem sektorju ter njihovo skupno ter usklajeno trajnostno delovanje za ohranjanje okolja, ki je temeljna vrednota v turizmu. Hkrati deluje izobraževalno in osveščevalno tako do notranjih (podjetja in prebivalci v lokalni skupnosti) kot do zunanjih javnosti (turisti in drugi deležniki). 

Prispevek h gospodarskim ciljem:

Zelena shema slovenskega turizma je močno sporočilo, da slovenski turizem deluje po trajnostnih načelih, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. S tem se krepi znamka I feel Slovenia in  povečuje verodostojnost pozicijskega slogana »Zelena. Aktivna. Zdrava.« Shema tako prispeva k izboljšanju podobe Slovenije kot privlačne, kakovostne in konkurenčne turistične destinacije.

Prispevek k socialnim ciljem:

Eden temeljnih postulatov trajnostnega turizma je izboljšanje kakovosti okolja in kakovosti življenja prebivalcev – s tem, ko postane okolje prijaznejše za prebivalce, se izboljša tudi za obiskovalce.

Kontakt:

Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.slovenia.info


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.