co2

Trajnostna energetika

V okviru modela zelenega gospodarstva moramo govoriti tudi o preusmeritvi na energetsko učinkovito gospodarstvo, ki bo temeljilo na obnovljivih virih energije (OVE) in ki zahteva tehnološko modernizacijo in kadrovsko prekvalifikacijo v smer zelenih tehnologij. Investicije, ki se usmerjajo v nizkoogljično in trajnostno energetiko, ustvarjajo nova delovna mesta in spodbujajo razvoj novih industrij (UNEP). Na vsakih milijon investicij v učinkovito rabo energije (URE) se ustvari 10 delovnih mest (UMAR, 2008). Prestrukturiranje energetike v trajnostno energetiko predvideva za vsako izgubljeno delovno mesto v premogovni in jedrski industriji sedem novih delovnih mest v sektorjih OVE in URE (Greenpeace, 2010). 

Učinkovita raba energije v stavbah velja za eno od osrednjih prioritetnih področij za doseganje ciljev podnebno-energetske politike EU, kjer naj bi se emisije toplogrednih plinov do 2050 zmanjšale kar za 80 - 95 % glede na leto 1990. Gradnja energijsko najučinkovitejših »pasivnih stavb« je v Sloveniji sicer prepoznavna, vendar predvsem v individualni gradnji in manj v javnih stavbah. Gradnja skoraj nič energijskih stavb, kot jo predvideva posodobljena Direktiva o energetski učinkovitosti stavb, predvideva gradnjo »aktivnih stavb« z visokim deležem energetske samooskrbe, zato potrebujemo primere dobrih praks tudi na tem področju. Stroški za energijo predstavljajo velik del stroškov javnega sektorja in gospodarstva, zato mora biti učinkovita raba energije ključna prioriteta politike, to pa posledično pomeni prihranke javnega denarja in izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva.

Energetska sanacija javnih stavb in stanovanjskega fonda ima vrsto multiplikativnih učinkov: zmanjšanje stroškov, boljšo kakovost bivanja in ustvarjanje delovnih mest z oživitvijo gradbenega sektorja in lesne industrije (les kot gradbeni material). Posebno pozornost je potrebno nameniti učinkoviti rabi energije v ranljivih gospodinjstvih s ciljem izkoreninjenja energetske revščine (zanjo je značilen nadpovprečno visok izdatek za energijo v okviru družinskega proračuna).


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.