co2

Strojni krožek Bled

Po zadnjih podatkih Zavoda za gozdove je v Sloveniji gozdnih posestnikov kar 461.000, v lasti imajo tri četrtine vseh gozdov. Večina zasebnih lastnikov za gospodarjenje s svojimi gozdovi ni usposobljenih, številni ne vejo niti, kje se njihovi gozdovi nahajajo. Zato so v luči blaženja podnebnih sprememb in tudi zagotavljanja prihodkov lastnikom gozdov pomembni vsi mehanizmi, ki zasebnim gozdnim posestnikom pomagajo oziroma jih spodbujajo k aktivnemu gospodarjenju z gozdovi. Pri tem so se kot uspešna izkazala združenja za medsosesko pomoč – strojni krožki.

Eden največjih in najbolj dejavnih v Sloveniji je Strojni krožek Bled, ki nudi podporne storitve pri delih v gozdovih za lastnike gozdov na področju Gorenjske in ima že blizu 400 članov.

Učinkovito zagotavlja koordinacijo med ponudniki in uporabniki storitev. Tako imajo lastniki gozdov na voljo kakovostno strojno opremo, ki si je posamezni lastniki sicer ne bi mogli privoščiti. Zagotavlja tudi strokovno svetovanje ter odkup in prodajo lesa, vključno z biomaso za ogrevanje, ter kmetijske storitve. Za samo izvajanje storitev je društvo ustanovilo podjetje SK Servis d.o.o., ki je v 100 % lasti društva.

Na ta način je Strojni krožek Bled dober in inovativen primer povezovanja lastnikov gozdov, ki s povečanjem učinkovitosti in strokovnosti omogoča povečanje količin lesa iz zasebnih gozdov oziroma večji donos za posamezne lastnike.

V Sloveniji obstaja 45 strojnih krožkov, ki bi lahko uporabili uspešni model, ki so ga razvili na Gorenjskem. Oživljanje rednega sonaravnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi bi bil pomemben prispevek k bilanci CO2 naše države. 

Prispevek k prilagajanju na podnebne spremembe:
Možnost prodaje lesa pomaga lastnikom tudi pri gojitvenih delih v gozdovih, s katerimi se povečuje stabilnost in odpornost gozdov na podnebne spremembe.

Prispevek h gospodarskim in socialnim ciljem:
Prodaja lesa je pomemben dodaten vir prihodkov za lastnike gozdov. S povečano prodajo lesa, organiziranim odkupom lesne biomase ter organiziranjem izvajanja medsebojnih uslug se ustvarjajo delovna mesta na kmetijah. 

 Strojni krožek Bled

Foto: Arhiv strojni krožek Bled


 

Kontakt:

Društvo za medsebojno pomoč Strojni krožek Bled, Grajska ulica 10, 4264 Bohinjska Bistrica

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.skservis.si


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.