co2

Pahernikovi gozdovi

Pahernikova ustanova gospodari s 552 hektarji gozdov iz zapuščine družine Pahernik, ki poraščajo severna pobočja Pohorja med Vuhredom in vrhom Velika Kopa. Pri gospodarjenju sledijo viziji pionirja sonaravnega gozdarstva inženirja Franja Pahernika: Ohraniti gozdove zanamcem v vsej njihovi mogočnosti, pestrosti in tudi skrivnostnosti.

Dejavnost ustanove je sonaravno gospodarjenje s Pahernikovo gozdno posestjo ter zavzemanje za splošni napredek gozdarskih ved ob spoštovanju kompleksnosti gozdnega ekosistema ter gozda kot učilnice trajnostnega razvoja. Gozdna posest je obenem učni objekt, kjer se preizkušajo teoretična spoznanja v praksi. Iz prihodkov od prodaje lesa ustanova podeljuje štipendije študentom gozdarstva ter spodbuja raziskovalno dejavnost. Gozdove že več kot pol stoletja obiskujejo študenti gozdarstva ter številne strokovne ekskurzije iz Slovenije in tujine.

Posestvo obsega bogata rastišča mešanih gozdov jelke, smreke in bukve. Pahernikove gozdove odlikujejo: naravna obnova, malopovršinsko mozaična struktura sestojev, nadpovprečno visoka lesna zaloga (420 m3/ha), visoka kakovost sortimentov in odlična odprtost z gozdnimi prometnicami.

Gospodarjenje je ekonomsko uspešno, nega gozdov se dosledno izvaja, upravitelji imajo posluh za varstvo narave ter so odprti za obiskovalce, ki jih zanima gospodarjenje s posestjo. Pred več kot sto leti je Franjo Pahernik zastavil malopovršinsko gospodarjenje z naravno obnovo gozda pod zastorom odraslih dreves. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so na posestvu med prvimi začeli vpeljevati skupinsko postopno gospodarjenje, ki je s stalnim izpopolnjevanjem in vključevanjem znanstvenih izsledkov Oddelka za gozdarstvo ljubljanske Biotehniške fakultete in Gozdarskega inštituta Slovenije prešlo v izvirno sproščeno tehniko gojenja gozdov. Gozdove že več kot pol stoletja obiskujejo študenti gozdarstva ter številne strokovne ekskurzije iz Slovenije in tujine.

Dejavnost ustanove vključuje tudi ohranjanje spomina na družino Pahernik. V prvi polovici prejšnjega stoletja so njihovi gozdovi predstavljali temelj lokalnega gospodarstva in družbenega razvoja tega dela pohorskega podeželja. Dajali so delo delavcem v gozdu, na žagah in pri transportu lesa ter v drevesnicah. S sredstvi od gospodarjenja z gozdom je bila ustanovljena šola, postavljena cerkev, ustanovljena so bila razna kulturna in športna društva. Franjo Pahernik je postavil tudi elektrarno na vodni pogon, ki je z električno energijo oskrbovala žage in okolišnje zaselke.

Pahernikovi gozdovi predstavljajo zgled za številne zasebne lastnike gozdov, ki bi z aktivnim upravljanjem s svojim gozdom lahko zagotavljali delovna mesta ter sredstva za preživetje in razvoj na podeželju. Trajnostno gospodarjeni gozdovi so poglavitni dejavnik blaženja podnebnih sprememb.


Prispevek k prilagajanju na podnebne spremembe:
Raziskovalci se v okviru Pahernikove ustanove posvečajo razvoju sproščene tehnike gojenja gozdov, ki zasleduje eksperimentalno znanstveno delo z gozdom. Izvira iz spoznanja, da je gozd zapleten ekosistem, ki se v času spreminja in prilagaja spremembam. Zato mora biti človekovo ravnanje z gozdom prilagojeno detajlu. Tako gospodarjen gozd se lažje prilagaja tudi na posledice podnebnih sprememb.

Prispevek k drugim okoljskim ciljem:
Gozdovi skrbijo za čisto vodo in zrak ter dajejo življenjsko okolje številnim vrstam rastlin, živali in drugih organizmov.
Mogočna drevesa so pomemben element sonaravnega gospodarjenja. Debelejša drevesa kratkoročno morda pomenijo izgubo, dolgoročno pa pravo pot, kajti močna drevesa prispevajo k močni strukturi gozda in to ohranja visoko asimilacijo, visoko biološko produkcijo. Vzpostavljeni so močni koreninski sistemi, ki skrbijo za kroženje hranil. Zagotovljeni so tudi številni habitati za ogrožene vrste.

Prispevek k družbenim ciljem:
Gozdovi človeku nudijo prostor za sprostitev, rekreacijo in navdih.

Priznanja:
Pahernikovi gozdovi so vključeni v mrežo zgledov dobrega gospodarjenja združenja ProSilva Europe.

Dokumentarni film Gozdna dediščina Franje Pahernika: http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174361979
(arhiv RTV SLO) 

Pahernikovi gozdovi foto Jurij Diaci

Foto: Jurij Diaci


Kontakt:

Pahernikova ustanova, Malgajeva 6, 2360 Radlje ob Dravi

www.pahernikova-ustanova.si

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.